Zone

Cheesy Turkey, Kale, Tomato Egg Cups w Potato

Meal Description:

3-4 Oz. Macros

Proteins: 21gms

Carbohydrates: 28gms

Fats: 14gms

5-6 Oz. Macros

Proteins: 35gms

Carbohydrates: 45gms

Fats: 16gms

Ingredients

Scroll to Top